Lens Carlzeiss 15mm f/2.8 da su dung duoc he thong filter 100mm

Lens Carlzeiss 15mm f/2.8 lap holder Bombo Laser100SE voi 2 khe cam

bombo-0001-42

Mat sau

He thong vo cung gon nhe, rat de thao tac  thay vi phai dung he thong holder va filter 165mm rat to nang va ton kem hon gap 2 lan gia thanh

bombo-0001-41

Adapter Bombo 95mm lap tren lens rat gon nhe

bombo-0001-40

Sau khi lap adapter ring tren lens van day nap bao ve lens duoc nen he thong vo cung thuan tien trong thao tac va bao quan lens

bombo-0001-39

More infomation Laser100SE:

https://bombophoto.com/en/shop/bombo-holder/bombo100/laser-100-special-edition/

Bombo Adapter ring 95mm:

https://bombophoto.com/en/shop/bombo-holder/adr10095/

Video link:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *